Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Dynhus (hierna: 'Dynhus').

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Dynhus dient op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: 'AVG') aan betrokkenen (degenen van wie Dynhus persoonsgegevens verwerkt) kenbaar te maken op welke wijze zij met persoonsgegevens omgaat. Voor Dynhus is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie belangrijk en spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Dynhus uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Dynhus, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren. Bijvoorbeeld het incasseren van de huur of het inschrijven als woningzoekende.

Doeleinden van de verwerking
Dynhus verzamelt persoonsgegevens met als doel het verhuren, onderhouden, renoveren, bouwen en verkopen van woningen.

Categorieën persoonsgegevens
Bij Dynhus worden de volgende algemene persoonsgegevens verwerkt: naam, adres, woonplaats, contactgegevens als e-mailadres en telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat en bankgegevens.

Dynhus verwerkt de volgende gevoelige gegevens: inkomensgegevens (dit kan een inkomensverklaring van de Belastingdienst zijn of een salaris- of uitkeringsspecificatie) en informatie over de huishoudsamenstelling. In het kader van de wettelijke toetsing of de inkomensgegevens behoren bij de beoogd huurder maakt Dynhus gebruik van het BSN nummer.

Grondslag voor gegevensverwerking
Dynhus verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de huurovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Dynhus, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Overeenkomst: Voor het verhuren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en Dynhus. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: Dynhus verwerkt ook uw persoonsgegevens indien dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien Dynhus een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Dynhus gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.
 • Toestemming: Als Dynhus persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Dynhus uw toestemming vragen voordat Dynhus de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
Dynhus kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres of eventueel een telefoonnummer.

Dynhus maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Dynhus verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

In het kader van beheer op afstand van installaties bestaat de mogelijkheid dat de cv- installatie, behorend bij de woning, op afstand wordt gemonitord en/of uitgelezen. Daarnaast wordt de opbrengst van eventuele zonnepanelen gemonitord.  Er worden geen specifieke persoonsgegevens uitgelezen. Dynhus werkt hierin samen met de aannemer en/of ketelfabrikant.

In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de politie, sociaal wijkteam of zorginstellingen, om bijvoorbeeld woonoverlast, fraude of huurachterstand aan te pakken.

Dynhus verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Dynhus geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn
Dynhus waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens
Dynhus heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen ingevoerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Degenen die namens Dynhus betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of degenen die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Degenen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te waarborgen.

Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. U kunt een beroep doen op één van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een persoonlijk verzoek te doen bij ons op kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in uw eigen persoonsgegevens die door Dynhus zijn verwerkt;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op wijziging van uw eigen onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van uw eigen persoonsgegevens indien Dynhus deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: als er twijfel is over de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens, de verwerking onrechtmatig is, Dynhus de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt vragen om alle uw eigen persoonsgegevens door Dynhus over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw eigen persoonsgegevens door Dynhus. Bij dit verzoek zal Dynhus de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de werkwijze van Dynhus, kunt u dit melden bij Dynhus. Indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact
U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van Dynhus via het onderstaande adres:

Stichting Dynhus
T.a.v. de Privacy Officer
Eigen Haard 3
8561 EX Balk
mail@dynhus.nl             
0514 – 60 80 80

Snel contact?
We staan je graag te woord.