Samenwerken aan passende en duurzame huisvesting voor iedereen

Prestatieafspraken Fryske Marren 2021

Daarvoor ondertekenden zij de “Prestatieafspraken De Fryske Marren Jaarafspraken 2021”. De partijen zijn verheugd dat er goede afspraken gemaakt zijn in het belang van de volkshuisvesting en de huurders in De Fryske Marren.  

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid
We vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen beschikbaar zijn in De Fryske Marren. De corporaties en gemeenten maken in 2021 plannen voor de realisatie van nieuwe huurwoningen in Lemmer en Joure. Zo worden voor twee locaties in Joure de mogelijkheden voor sociale huurwoningen onderzocht. De corporaties investeren in 2021 circa € 11,9 miljoen in kwaliteitsverbetering van de woningen. Het gaat hier om investeringen in duurzaamheid, energiebesparing en renovatie. Dynhus zal daarnaast 2200 woningen van zonnepanelen voorzien in de periode 2020 - 2023. De investering hiervoor bedraagt € 10 miljoen. 

Wonen, Zorg en Welzijn
Wonen gaat steeds meer over het welzijn van bewoners. De partijen geven actief invulling aan de uitvoering van het in 2020 afgesloten convenant Samen Thuis in de Wijk. In 2021 ligt de focus op de verdieping van de samenwerking rond het Langer Thuis Wonen. Ook onderzoeken de partijen in 2021 of een regionale gezamenlijke aanpak ten aanzien van de uitstroom uit het beschermd wonen en maatschappelijk opvang gewenst is.

Partners in wonen
We maken deze afspraken op grond van de Woningwet 2015. Belangrijk uitgangspunt van de wet is dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties gelijkwaardige partners zijn bij het maken van afspraken. Met elkaar maken we prestatieafspraken waarin de volkshuisvestelijke ambities tot uiting komen in een veranderende woningmarkt. In de nieuwe afspraken is sterker verbinding gezocht met het sociaal domein, veiligheid en duurzaamheid.

Link naar overeenkomst prestatieafspraken.

 

Prestatieafspraken 2021 De Fryske Marren

Snel contact?
We staan je graag te woord.