Prestatie jaarafspraken De Fryske Marren 2022

Partners in wonen

De prestatieafspraken gaan over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid van huurwoningen, verduurzaming, samenleven in dorpen/stad en de manier waarop wij als partijen met elkaar samenwerken. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn gelijkwaardige partners bij het maken van deze afspraken. Bij de nieuwe afspraken is extra aandacht voor het sociaal domein, veiligheid en duurzaamheid. We maken deze afspraken op grond van de Woningwet 2015.

Dynhus POP Icon 960X720 Rgb #9D8AD3
Huis Met Zonnepanelen Bakhuizen

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid

Als gezamenlijke partijen vinden we het belangrijk dat er voldoende betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen beschikbaar zijn in De Fryske Marren. Wij voelen de urgentie om samen het aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente te vergroten. Het doel is om in de plaatsen Lemmer, Balk, Sint Nicolaasga en Joure tot 2030 een wezenlijk aantal woningen toe te voegen en de wachttijd omlaag te brengen. De corporaties en gemeenten gaan in begin 2022 verder aan de slag om de plannen hiervoor concreet te maken.

De corporaties investeren in 2022 samen circa € 11 miljoen in het verbeteren van de kwaliteit van de huizen. Naast de investering in het regulier onderhoud investeert Dynhus in 32 woningen in Balk Zuid, nieuwbouw in de Zuiderzeestraat in Lemmer en aan de Heer Jacobstraat in Bakhuizen. Verder wordt in 2022 het laatste deel van het project zonnepanelen uitgevoerd. Als gezamenlijke partijen gaan we aan de slag met de Warmtevisie en het  duurzaamheidsprogramma.

Wonen, Zorg en Welzijn

In het wonen in buurten en wijken wordt het welzijn van bewoners een meer belangrijk onderdeel. Doordat meer mensen in de buurten en wijken (gaan) wonen die extra zorg nodig hebben. Verreweg de meeste mensen willen en blijven langer thuis wonen. Voor een beperkte groep is opname in een instelling nog aan de orde. Door de veranderde wetgeving is het uitgangspunt dat mensen thuis zorg ontvangen als zij dit nodig hebben. Om mensen hierin goed te kunnen helpen werken wij aan twee programma’s: ‘Samen Thuis in de Wijk’ en het ‘Weer Thuis’. Als het gaat om leefbaarheid in wijken en buurten gaan we als partijen meer samenwerken.

In 2022 ligt de focus op de gezamenlijke aanpak rondom de uitstroom uit beschermde woonvormen en de maatschappelijke opvang. Daarnaast is de taakstelling voor het huisvesten van statushouders veel hoger dan de afgelopen jaren. Ook daarin hebben we gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze mensen een goed thuis en veilige woonomgeving te bieden.  

 

 

Dynhus Wijkbeheerder Fotografie Jessie Jansen 1
Snel contact?
We staan je graag te woord.